Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Λειτουργική έκβαση ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure) (FIM©)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Γκουλιοβάκη Αντιγόνη, Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Ίσσα Ράμπι, Γεωργιάδης Θεοδόσης, Μπάκας Ελευθέριος.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας

Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα, 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2018

Εισαγωγή: Η λειτουργική ανεξαρτησία μετά από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης είναι η μεγάλη πρόκληση για τους ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο. Ένας από τους βασικούς κλινικούς προβληματισμούς είναι η εκτίμηση του φύλου και της πλευράς προβολής στο τελικό αποτέλεσμα, και εάν αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το σχεδιασμό του προγράμματος αποκατάστασης.

Μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 173 ασθενείς με ΑΕΕ που νοσηλεύτηκαν στο Κέντρο Αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή ” Θεσσαλονίκης, το 2017, μέσης ηλικίας 74,9 έτη και μέσο χρόνο νοσηλείας (LoS) 68,1 ημέρες. Από αυτούς, 78 ήταν άνδρες  (μέσης ηλικίας 72,35 έτη και LoS 67,1 ημέρες, και 95 γυναίκες (77,1 έτη και 68,9 ημέρες), Επίσης 98 εκδήλωναν αριστερή πυραμιδική συνδρομή (73,68 έτη, LoS 72,65) και 75 δεξιά (76,51 έτη, LoS 62,21). Ο δείκτης FIM που απεικονίζει με ακρίβεια τη λειτουργική επάρκεια του ασθενή με ΑΕΕ, με τα κινητικά (13 πεδία) και τα γνωσιακά (5 πεδία) του θέματα επάνω στην καθημερινή διαβίωση, συμπληρώνεται 3 μέρες μετά την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο καταγραφές αντανακλά τη βελτίωση της λειτουργικότητας σαν αποτέλεσμα της εκπαίδευσης.

Συζήτηση: Τα αποτελέσματα της καταγραφής παρουσιάζονται στον πίνακα:

Παράμετρος Ασθενείς FIM εισαγωγής FIM εξιτηρίου Διαφορά FIM Βελτίωση %
Γενικά 173 46,29 79,53 33,24 72%
Άνδρες 78 46,47 82,22 35,74 77%
Γυναίκες 95 46,15 77,33 31,18 68%
Δεξιά πυραμιδική 75 45,13 77,32 32,19 71%
Αριστερή πυραμιδική 98 47,18 81,23 34,04 72%

Συμπεράσματα: Δεν φαίνεται να παρατηρείται κάποια σημαντική διαφορά στο λειτουργικό αποτέλεσμα, ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες με ΑΕΕ, αλλά και ανάμεσα σε αυτούς με δεξιά και αριστερή πυραμιδική συνδρομή. Φαίνεται όμως ότι οι ασθενείς με δεξιά ημιπληγία είχαν 10 ημέρες μικρότερη μέση LoS, καθώς επίσης και οι άνδρες γενικώς είχαν υψηλότερο ποσοστό βελτίωσης (77%) από ότι οι γυναίκες (68%). Οι περισσότεροι από τους ασθενείς εξήλθαν απαιτώντας τη βοήθεια άλλου ατόμου (μέχρι και 2 ώρες) για τις περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινότητας (FIM εξόδου περίπου 80).

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

>