Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) αποκατάσταση ασθενών που υποβλήθηκαν σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Π. Βορνιωτάκης, Γ. Μπίκος, Μ. Κ.Μιχούτ, Δ. Πασβάντης, Ε. Μπάκας

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

 

Σκοπός  Να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα του χρόνου νοσηλείας σε ασθενείς με μείζονες επεμβάσεις στο ισχίο, στο γόνατο ή στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή να εκτιμηθεί ποιο είναι το λειτουργικό κέρδος ανά ημέρα νοσηλείας.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 976 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μείζονες επεμβάσεις και νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας το 2017, όπως στο ισχίο (ν=721), στο γόνατο (ν=170) και στη σπονδυλική στήλη (ν=85). Οι ασθενείς με ισχίο διακρίθηκαν σε δύο επιπλέον ομάδες: (Α) 451 ασθενείς, μέσης ηλικίας 86,16 έτη, ακολούθησαν το κλασικό πρόγραμμα αποκατάστασης (φυσικοθεραπεία, εκπαίδευση βάδισης και γυμναστήριο) και (Β) 72 ασθενείς, ηλικίας 74 έτη που ακολούθησαν επιπλέον και υδροθεραπεία. Η λειτουργική τους κατάσταση εκτιμήθηκε με τον FIM, 3 ημέρες από την εισαγωγή και 3 από το εξιτήριο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης, διότι ο δείκτης FIM δεν κάνει κάποια διάκριση για την τεχνική που ακολουθήθηκε. Για την αποδοτικότητα του χρόνου νοσηλείας, διαιρέθηκε η μέσης διαφορά της βελτίωσης του δείκτη FIM, διά των ημερών νοσηλείας.

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα:

Παράμετρος Επέμβαση
στο Ισχίο
Επέμβαση
στο γόνατο

Επέμβαση στη σπονδυλική στήλη
Μέση ηλικία 81,16 75,03 74,06
Μέσος χρόνος νοσηλείας 32,26 23.04 30,97
FIM Εισαγωγής (Α)57,06            (Β)57,06 85,04 70,06
FIM Εξιτηρίου (Α) 84,20      (Β)93,59 109,57 95,51
Διαφορά του FIM (Α) 24,43       (Β)36,53 24,53 25,45
LoS efficiency (Α)0,84            (Β)1,13 1,06 0,82

Συμπεράσματα:  Φαίνεται ότι η αποδοτικότητα του χρόνου νοσηλείας μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτό που ισχύει στις ΗΠΑ (2,5 έως 3). Αυτό μπορεί να γίνει εάν μειωθούν οι ημέρες νοσηλείας και βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα της Αποκατάστασης, στα επίπεδα της ανεξάρτητης διαβίωσης, που είναι σημαντικά μεγαλύτερη για όσους ακολούθησαν προγράμματα υδροθεραπείας (1,13).

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>