Ρομποτική Τεχνολογία Αποκατάστασης-2

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, με τη βοήθεια του Functional Independence Measure (FIM)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Κ. Μιχούτ, Γ. Μπίκος. Α. Κωστικίδου, Ε. Γεωργιάδου, Ε. Μπάκας

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Σκοπός: Η μελέτη της ποσοστιαίας βελτίωσης της λειτουργικότητας σε ασθενείς με ΑΕΕ, ανάλογα με παραμέτρους που μπορεί να επηρεάζουν το σχεδιασμό του προγράμματος αποκατάστασης.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 173 συνεχόμενους ασθενείς με ΑΕΕ που αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο μας, το 2017. Η μέση ηλικία ήταν 74,9 έτη και μέσος χρόνος νοσηλείας (LoS) 48,68 ημέρες. Από αυτούς ήταν: άνδρες=78 (μέσης ηλικίας 72,35 έτη και LoS=44,1 ημέρες), γυναίκες=95 (77,1 έτη, LoS=47,9 ημέρες), αριστερή ημιπληγία=98 (73,68 έτη, LoS=53,54) και δεξιά ημιπληγία=75 (76,51 έτη, LoS=42,75). Η εκτίμηση (FIM) έγινε στις 3 πρώτες ημέρες της εισαγωγής και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο.

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα:

Παράμετροι Ασθενείς FIM κατά την εισαγωγή FIM κατά την έξοδο Διαφορά του FIM Βελτίωση %
Συνολικά 173 46,29 79,53 33,24 72%
Άνδρες 78 46,47 82,22 35,74 77%
Γυναίκες 95 46,15 77,33 31,18 68%
Ημιπληγία δεξιά 75 45,13 77,32 32,19 71%
Ημιπληγία Αριστερά 98 47,18 81,23 34,04 72%

Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι μεταξύ ανδρών και γυναικών με ΑΕΕ υπάρχει μια διαφορά στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα (77% και 68% αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών με δεξιά ημιπληγία ήταν μικρότερος κατά 10 περίπου ημέρες, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στο λειτουργικό κέρδος ανάμεσα στη δεξιά (71%) και στην αριστερή (72%) ημιπληγία.  Επίσης, φαίνεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς με ΑΕΕ, κατά την έξοδο τους, απαιτούσαν τη βοήθεια άλλου ατόμου για την ολοκλήρωση των καθημερινών δραστηριοτήτων ή ακολουθούσαν προγράμματα ανοικτής νοσηλείας.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>