βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση της ημερησίας λειτουργικής απόδοσης στην επανεκπαίδευση ασθενών της οξείας αποκατάστασης (length of stay efficiency)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Καμέλια Μιχούτ, Τζιγκόρη Καλλιόπη, Γιαννάκη Ελισάβετ, Γκουλιοβάκη Αντιγόνη, Μπάκας Ελευθέριος

5η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκράτειου 14-15 Δεκεμβρίου 2018

Ι.Βελίδης, Θεσσαλονίκη

 

Εισαγωγή: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της επανεκπαίδευσης των ασθενών στο περιβάλλον της οξείας αποκατάστασης είναι ουσιαστική για το σχεδιασμό του προγράμματος και για την καθιέρωση στρατηγικής  

Σκοπός: Η μελέτη της αποδοτικότητας του χρόνου νοσηλείας στους συνήθεις ασθενείς της οξείας αποκατάστασης.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 2.298 συνεχόμενους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας από 1-12017 έως και 31-8-2018. Οι ασθενείς διακρίθηκαν σύμφωνα με το ICD-10 (διάγνωση νοσηλείας) σε πέντε ομάδες. Η λειτουργική εκτίμηση σε όλους έγινε με τον απόλυτα αξιόπιστο δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure-FIM). Ως αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας χαρακτηρίζεται το μέγεθος που εξάγεται εάν η διαφορά του FIM εισόδου και του FIM εξόδου (καθαρό λειτουργικό κέρδος) διαιρεθεί με τις ημέρες νοσηλείας.

Αποτελέσματα: Αυτά παρουσιάζονται τον πίνακα:

Ομάδα Ασθενείς Ημέρες νοσηλείας FIM εισαγωγής FIM
Εξόδου
Διαφορά FIM LoS Efficiency
AEE 462 46,68 40,61 66,59 25,98 0,56
KNM 67 39,79 58,04 87,30 29,26 0,73
Ορθοπεδικά 1627 25,22 61,89 86,56 24,76 0,98
Νευρολογικά 92 36,15 51,22 76,01 24,79 0,69
Καρδιοαναπν. 50 18,02 53,24 67,23 13,99 0,78

Συμπεράσματα: Η αποδοτικότητα του χρόνου νοσηλείας εξαρτάται από το λειτουργικό κέρδος και από τις ημέρες παραμονής στην οξεία αποκατάσταση. Αυξάνεται εάν αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, όπως απεικονίζεται με το FIM, ή εάν ελαττωθούν οι ημέρες νοσηλείας. Για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του προγράμματος αποκατάστασης η αρχική επικέντρωση αναφέρεται στο καλύτερο αποτέλεσμα στο μικρότερο χρόνο. Ο Κλινικός προβληματισμός ενισχύεται, εάν ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες τιμές στο UDS (Uniform Data System) των ΗΠΑ, που κυμαίνονται από 2,0 έως 3,0.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη.

>