βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Επηρεάζουν οι αφασικές διαταραχές, σε ασθενείς με ΑΕΕ, το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως αυτό μετριέται με τον Functional Independence Measure (FIM©)

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Γκουλιοβάκη Αντιγόνη, Βορνιωτάκης Παναγιώτης, Γκατζιάνη Παναγιώτα, Μπάκας Ελευθέριος

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας 31 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2018

Corfu Holiday Palace, Κέρκυρα

Εισαγωγή: Ο κλινικός προβληματισμός αναφέρεται στο κατά πόσο οι αφασικές διαταραχές μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), επηρεάζει το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα ενός οργανωμένου προγράμματος αποκατάστασης.

Μέθοδος: : Αναφερόμαστε σε 173 ασθενείς με ΑΕΕ που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο μας, το 2017. Η μέση ηλικία τους ήταν 74,9 έτη και ο μέσος χρόνος νοσηλείας (LoS) 68,1 ημέρες. Από αυτούς, 78 ήταν άνδρες  (μέσης ηλικίας 72,35 έτη και LoS 67,1 ημέρες), και 95 γυναίκες (77,1 έτη και 68,9 ημέρες), Επίσης 98 εκδήλωναν αριστερή πυραμιδική συνδρομή (73,68 έτη, LoS 72,65) και 75 δεξιά (76,51 έτη, LoS 62,21). Σε 124 από αυτούς συμπληρώθηκε η κλίμακα WAB, όπου τιμή >50 (ν=11 ασθενείς, ηλικίας 69,5 έτη, LoS=62,9) δηλώνει βαριά διαταραχή του λόγου, τιμή 51-74 (ν=19, ηλικίας 74,37, LoS=75,47) μέτρια και 75< (ν=94 ασθενείς, ηλικίας 75,5 έτη, LoS=63,94) ήπια. Ο FIM καταγράφει με ακρίβεια τη λειτουργική ικανότητα του ασθενή σε βασικές καθημερινές δραστηριότητες (13 πεδία), λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωσιακή λειτουργία (5 πεδία), με μέγιστη τιμή 126. Συμπληρώνεται μέσα στις πρώτες ημέρες από την εισαγωγή και 3 ημέρες πριν το εξιτήριο.

Συζήτηση:  Τα αποτελέσματα της καταγραφής φαίνονται στον πίνακα:

Παράμετρος Ασθενείς FIM εισαγωγής FIM εξιτηρίου Διαφορά FIM Βελτίωση %
WAB συνολικά 124 44,18 75,72 31,54 71,38%
WAB > 50 11 29 61,7 32,6 112%
WAB – 51 – 74 19 34,32 72,47 38,16 111%
WAB 75 < 94 55,44 93 37,56 68

Συμπεράσματα: Φαίνεται καθαρά ότι οι διαταραχές της λειτουργίας του λόγου, δεν επηρεάζουν το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, άτομα που αρχικά είχαν χαμηλή τιμή στην κλίμακα WAB και FIM εισαγωγής, επειδή είχαν αυξημένο δυναμικό, παρουσίασαν σημαντικά ποσοστά βελτίωσης (πάνω από το 100%), χωρίς όμως να παρουσιάζουν διαφορά στο επίπεδο λειτουργικής της ανεξαρτησίας.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>