Εκτίμηση της ημερησίας λειτουργικής απόδοσης στην επανεκπαίδευση ασθενών της οξείας αποκατάστασης (length of stay efficiency)

Λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©)

Κινητική και γνωσιακή συνιστώσα του Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (FIM©) στην τελική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ

Επηρεάζουν οι αφασικές διαταραχές, σε ασθενείς με ΑΕΕ, το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα, όπως αυτό μετριέται με τον Functional Independence Measure (FIM©)

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) στους ασθενείς της οξείας αποκατάστασης

Σχέση ανάμεσα στην κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία σε ασθενείς αποκατάστασης

Λειτουργική εξέλιξη των ασθενών με μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις μετά από ένα οργανωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης

H επίδραση της στοχοκατευθυνόμενης θεραπείας στην τελική λειτουργική έκβαση ασθενών με ΑΕΕ, όπως εκτιμήθηκε με τον Functional Independence Measure (FIM©)

Επίδραση της λειτουργίας του λόγου στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα στο ΑΕΕ, με τη βοήθεια της Wester Aphasia Batter (WAB) και Functional Independence Measure (FIM©)

Εξέλιξη του κινητικού και γνωσιακού πεδίου του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM) στο τελικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Εκτίμηση προσδιοριστικών παραγόντων πτώσεων στο περιβάλλον της οξείας αποκατάστασης

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, με τη βοήθεια του Functional Independence Measure (FIM)

Αποδοτικότητα χρόνου νοσηλείας (length of stay efficiency) αποκατάσταση ασθενών που υποβλήθηκαν σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Appearance of asymmetric tonic neck reflex in a patient with astrocytoma which was surgically removed and CVA wih Bilateral Pyramidic Syndrome – Case Report

Improvement of hemiparetic hand using robotic assist with guidance of Virtual Reality technology, in patients with Cerebral lesion

Prediction of Rehabilitation functional gain with the creation of a new tool – Prediction of Functional Independence Measure (FIM©) at discharge

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ): Λειτουργική έκβαση ανάλογα με το φύλο και την πλευρά προσβολής, όπως μετριέται με το Δείκτη Λειτουργικής Ανεξαρτησίας (Functional Independence Measure) (FIM©)

Ποσοστιαία βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας σε νευρολογικούς και ορθοπεδικούς ασθενείς αποκατάστασης

Μείωση πτώσεων των νοσηλευόμενων ασθενών μέσω της κλίμακας αξιολόγησης κινδύνου πτώσης STRATIFY

Κρυπτογενές Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Η Συχνότητα ανίχνευσης κολπικής μαρμαρυγής κατά την αποκατάσταση ασθενών με ΑΕΕ

Συνδυασμός προγράμματος αποκατάστασης και έγχυσης Βοτουλινικής τοξίνης σε ασθενή με ασύμμετρο τονικό αντανακλαστικό του αυχένα – Παρουσίαση περιστατικού

Διαχείριση της δυσφαγίας σε νευρολογικούς ασθενείς – πρωτόκολλο σίτισης και ενυδάτωσης

Η Επίδραση της συνοσηρότητας σε προγράμματα καρδιολογικής Αποκατάστασης

Βελτίωση της λειτουργικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τη βοήθεια της ρομποτικής εκπαίδευσης, μέσω του δείκτη FIM©

Βελτίωση της κινητικότητας σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, μέσω του δείκτη FIM©, εφαρμόζοντας εξειδικευμένα προγράμματα αποκατάστασης

Αξιολόγηση του προγράμματος αποκατάστασης των ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, με τον δείκτη FIM©

Πόσο επηρεάζει το αποτέλεσμα της Αποκατάστασης, οι κινητικές παράμετροι του Functional Independence Measure (FIM©), σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα του επίπεδου φόρτισης.

Λειτουργική βελτίωση σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με την ηλικία και το χρόνο νοσηλείας, χρησιμοποιώντας το δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

Η επίπτωση του επιπέδου φόρτισης στο τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με επέμβαση στο ισχίο, όπως εκτιμήθηκε με το δείκτη μέτρησης λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM©).

Αποτελεσματικότητα χρόνου νοσηλείας στην Αποκατάσταση ασθενών με επέμβαση του ισχίου.

Αποτέλεσμα της αποκατάστασης σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης και υδροθεραπεία, όπως φαίνεται από το δεικτη λειτουργικής ανεξαρτησίας (FIM™).

The importance of locomotion and transfers parameters over the total Functional Independence Measure (FIM™) improvement in the hip surgery repair patients

The impact of the levels of weight bearing in functional outcome, as measured by Functional Independence Measure (FIM™) in patients with hip surgery repair.

Rehabilitation outcome in patients with hip surgery repair, according to aquatic therapy and levels of weight bearing, evaluated with the use of Functional Independence Measure (FIM™).

Functional improvement in patients with hip surgery repair, depending on Length of Stay and age, using the Functional Independence Measure (FIM™).

Η σημασία των παραμέτρων μετακίνησης και μεταφοράς στο συνολικό αποτέλεσμα του δείκτη λειτουργικής ανεξαρτησίας,  FIM©, σε ασθενείς με επέμβαση του ισχίου.

>