βελτίωση της λειτουργικής ανεξαρτησίας Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης

Παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο πτώσης ασθενών στο περιβάλλον της οξείας αποκατάστασης

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Γιαννάκη Ελισάβετ, Ηλιάδης Ανέστης, Γκουλιοβάκη Αντιγόνη, Σαμαρίνας Μιχάλης, Ελαγκούζ Σουζάνα, Μπάκας Ελευθέριος

5η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Ιπποκράτειου 14-15 Δεκεμβρίου 2018

Ι.Βελίδης, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή: Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία των πτώσεων στο περιβάλλον της νοσηλείας, είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο. Αναμφισβήτητα, οι πτώσεις αποτελούν σοβαρό κλινικό πρόβλημα στην πορεία της επανεκπαίδευσης των ασθενών με κινητικό ή γνωσιακό έλλειμμα, που μπορεί να επιβαρύνουν το τελικό λειτουργικό αποτέλεσμα.

Σκοπός: Ο κλινικός προβληματισμός επικεντρώνεται στην εκτίμηση των παραγόντων εκείνων που μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώριση του ουσιαστικού κινδύνου για πτώση.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 120 συνεχόμενους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στο κέντρο Αποκατάστασης “Euromedica Αρωγή” στην Θεσσαλονίκη το 2018 και επιλέχθηκαν τυχαία (random sampling) από το σύνολο 1062 ασθενών, ακολουθώντας κανονική κατανομή. Ακολουθήθηκε μια προσέγγιση λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression) με σκοπό να αναλυθεί ο αντίκτυπος του κάθε παράγοντα σε ενδεχόμενη πτώση, εάν φυσικά υπάρχει κάποιος, και να ανιχνεύσουμε την πληροφοριακή και ενδεχόμενα προγνωστική του αξία.  Παράλληλα, ακολουθείται η εναλλακτική της Probit παλινδρόμησης ως έλεγχος ευρωστίας (robustness).

Αποτελέσματα: Αυτά φαίνονται στον πίνακα

Παράμετροι Συντελεστής p-value (z)
(Σταθερός όρος )intercept 2,423* 0,073
Φύλλο -0,164 0,699
Ηλικία 0,010** 0,034
Mini Mental State -0,094*** 0,002
Κίνδυνος Πτώσης (STRATIFY) 0,125 0,786
Τύπος της πάθησης 0,191** 0,042
Ν   112
Pseudo R2   0,123

Συμπεράσματα: Από τους παράγοντες που εκτιμήθηκαν και αναγνωρίζονται για αυξημένο κίνδυνο πτώσης στατιστική σημαντικότητα υπήρξε στην ηλικία (p<0,05), στη γνωσιακή κατάσταση (MMS) (p<0,01) και στον τύπο της πάθησης (p<0,05). Δεν υπήρξε σημαντικότητα στο φύλο και στην κλίμακα STRATIFY, επειδή οι περισσότεροι ασθενείς υπερεκτιμήθηκαν όσον αφορά τον αυξημένο κίνδυνο πτώσης.

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκη

>