Σχέση ανάμεσα στην κλειστή και ανοιχτή νοσηλεία σε ασθενείς αποκατάστασης

Σαμαρίνας Μιχαήλ, Αργυρώ Βογιατζή, Σταυριάνα Μπακατσέλου

 

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 23-28 Νοεμβρίου 2018

 

Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα

Στόχος: Η μελέτη της τάσης μεταφοράς των ασθενών αποκατάστασης από το περιβάλλον της κλειστής σε αυτό της ανοικτής νοσηλείας.

Υλικό και μέθοδος: Αναφερόμαστε σε 154 συνεχόμενους νέους ασθενείς του τμήματος εξωτερικής νοσηλείας του κέντρου σε διάστημα 5 μηνών (Μάρτιος–Ιούλιος) του 2018. Από αυτούς οι 84 μεταφέρθηκαν από την κλειστή νοσηλεία. Η μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι η ανάλυση των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων καθώς και η ερμηνεία των τάσεων όπως αυτές προσφέρονται διαγραμματικά.

Αποτελέσματα: Αυτά απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 Συμπεράσματα: Φαίνεται καθαρά ότι ικανοποιείται η βασική φιλοσοφία του κέντρου μας, να μειωθεί ο χρόνος της κλειστής νοσηλείας των ασθενών αποκατάστασης και αυτοί να μεταφερθούν στο περιβάλλον της ανοικτής νοσηλείας. Έτσι διευκολύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία της επανένταξης και της κοινωνικοποίησης τους. Παράλληλα ισχυροποιείται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των δύο χώρων, όταν αυτοί συνεργάζονται προς τη συγκεκριμένη τάση.

>