Πρόγραμμα Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη

Програма за рехабилитация при болнично лечение Резултати 2019 г.

Резултати от 2019 година

ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛНИЧНО ЛЕЧЕНИЕ РЕЗУЛТАТИ 2019 Г.

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Програма за рехабилитация на затворен лечебен помощен център на Euromedica, участващи служители –лекари и медицински персонал, терапевти и парамедици – със специална подготовка, знания и опит в областта на възстановяване и рехабилитация на широк спектър от заболявания, които изискват „затворена” болница.

Пациентите, записани в нашата програма, изпитват затруднения в едно или повече от следните: придвижване, самообслужване, извършване на ежедневни домашни работи – като приготвяне на храна и т.н. – и участие в социални дейности. Освен това някои от нашите пациенти срещат трудности при общуването, разбирането или говоренето.

Arogi_Graphimata_nosilias_BG_2019-02-sef-1

ДЕМОГРАФИЯ

Статистика за възрастни за 2019 г.

Средна продължителност на престоя през 2019 г.

Продължителността на престоя на пациентите в помощния център на Euromedica варира от няколко дни до няколко седмици, в зависимост от индивидуалните потребности и показания напредък. Помощния Център на Euromedica пази за всеки пациент разписанията, определени от Националната Агенция на Заведенията за Здравеопазване (НАЗЗ). Според официалните данни на центъра през 2019 г., средната продължителност на престоя е 29,99 дни, доста под данните на НАЗЗ и по-малко от 31,01 дни за 2018 година.

Средна продължителност на престоя през 2019 г.

Изписване на пациента

Въпреки че резултатите варират, 84% от нашите пациенти са били в състояние, след изписване , да се завърнат у дома или по-общо в обществото. 7% от нашите пациенти, изписвани от програмата за затворено рехабилитационно лечение са били приети в болница или клиника за други здравословни проблеми, които не са свързани с рехабилитацията.

Удовлетворение на пациентите през 2019 г.

След приключване на престоя си в Помощния Център на Euromedica, пациентите са били помолени да участвате в проучване за оценка на нивото на удовлетвореност. По-конкретно, те са били помолени да оценят нашите услуги на базата на скала от 1 до 5, което съответства на оценка от „лоша” до „много добра”, а след това тези оценки бяха съпоставени по сто-бална система от 0 до 100.

Резултатите: над 95,6 % от пациентите заявили, че биха препоръчали центъра на познати и приятели, а 97% са казали, че са доволни от санитарните услуги, 96% от медицински услуги и 95% от службите за лечение.

Функционална независимост на пациента

Помощният център Euromedica е първият сертифициран рехабилитационен център в Гърция, в който се прилага скалата на FIM™ (скала за функционална независимост). Международно признатата скала FIM™ оценява функционалната независимост на хората с увреждания.

Тази скала се използва за оценка на напредъка на пациентите по резултатите от рехабилитационното лечение.

Прилага се при болни от всички възрасти и диагнози и се фокусира върху грижите, които се изискват в зависимост от степента на инвалидност на всеки пациент.

Скалата на FIM™ включва (6) основни категории от (I) до (VI) и в обща скала (18) точки от (А) до (R), които оценяват помощта, от която се нуждае пациента с оглед осигуряване на безопасност и ефективност.

Без необходимост от помощ::
7. Пълна независимост: Пациентът завършва 100% от действията своевременно и безопасно
6. Подпомогната независимост: Пациентът завършва 100% от действията,но използва уреди и/или други изкуствени средства.

С необходимост от помощ::
5. Подпомогната независимост с надзор и/или ръководство: Пациентът завършва 100% от действията, но се изисква надзор от лице, което се грижи за него, без физически контакт.
4. Минимална помощ: Пациентът завършва 75% от действията. Необходим е физически контакт.
3. Умерена помощ: Пациентът изпълнява 50% до 74% от действията. Необходима е по-сериозна помощ извън физическия контакт.
2. Максимална помощ: Пациентът изпълнява 25% до 49% от действията.
1. Пълна зависимост: Пациентът изпълнява по-малко от 25% от действията или изисква помощ от 2 или повече лица, които се грижат за него.

Най-високият общ FIM™ резултат, който напълно независим пациент може да постигне, е 126.

Графиката по-долу показва среден резултат FIM™ за пациента по време на приема и по време на изписването за всяка категория инциденти, както и подобрението, което те представят като резултат от програмата за рехабилитация при затворената хоспитализация.

>