Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-2

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

Права на пациентите

1. Пациентът може да ползва услугите на „Евромедика-Ароги“, както е най-подходящо за естеството на неговото състояние.

2. Пациентът има правото да бъде обгрижван с дължимото уважение към човешкото му достойнство. Тази грижа включва не само общата обща медицинска и сестринска практика, но и парамедицинските услуги, подходящото настаняване, подходящото лечение и ефективното административно и техническо обслужване.

3. Пациентът има право да даде съгласие или да откаже всякакви диагностични или лечебни действия, които трябва да бъдат извършени. В случай на пациент с частично или пълно умствено увреждане упражняването на това право се извършва от лицето, което действа от негово име.

4. Пациентът има право да поиска информация за състоянието си. Интересът на пациента е решаващ и зависи от пълнотата и точността на предоставената информация. Информацията за пациента трябва да му позволи да има пълната картина на медицинските социално-икономически параметри на неговото състояние и да взема решения самостоятелно или да участва при вземането на решения, които могат да предрешат по-късния му живот.

5. Пациентът има правото, доколкото е възможно и в реалните обстоятелства, на защита на личния си живот. Трябва да се гарантира поверителността на информацията и съдържанието на свързаните с нея документи, досието с медицинските бележки и констатации.

6. Пациентът има правото на уважение и признание относно неговите религиозни и идеологически убеждения.

7. Пациентът има правото да представи или да направи евентуални оплаквания и да бъде напълно запознат с действията и резултатите от тях.

Задължения на пациентите

Правилниците на Euromedica-Arogi са базирани на принципа за осигуряване на сигурността и моля да ги спазвате, както и да приканвате Вашите придружители/ роднини да направят същото. 
Персоналът на „Евромедика-Ароги“ полага всички усилия, за да Ви предложи възможно най-добрата медицинска помощ. 
Вашият принос към нашите усилия е от съществено значение, така че молим:

1. Предоставете ясна и точна информация за самоличността, анамнезата (лична и семейна), предишни хоспитализации, лекарства и добавки, които приемате или сте приемали, както и всички въпроси, които Ви засягат във връзка с Вашето здраве.

2. Съобщете на медицинския персонал каквито и да е промени в състоянието на Вашето здраве.

3. Съдействайте на персонала на „Евромедика-Ароги“ и активно участвайте в планирането на лечението Ви преди и след напускането на нашия Център.

4. Следвайте плана за лечение, предложен от медицинския персонал или от здравни специалисти, работещи под ръководството на Вашия лекуващ лекар. Ако се нуждаете от уточнения, не разбирате напълно вашия план за лечение или медицинските указания, които са Ви били дадени, информирайте незабавно медицинския – сестрински персонал.

5. Спазвайте финансовите условия за хоспитализация, които важат за нашия център, за които сте били информирани и сте се съгласили при приема Ви.

6. Покажете съчувствие и уважение към другите пациенти и медицинския – сестрински персонал.

7. Спазвайте часовете за посещение, за да осигурите спокойствие на пациентите.

8. Говорете тихо и намалете звука на мобилните си телефони. Насърчавайте Вашите придружители/ роднини да направят същото.

9. Покажете уважение към болничната среда, за поддържане чистотата и правилното използване на средствата и съоръженията на нашия център.

* За повече информация се обърнете към отделът „Осигуряване на качеството“.

>