Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-1

КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ

КАЧЕСТВО И СИГУРНОСТ

Моля, попълнете следната форма, след което ние ще се свържем с вас

В „Евромедика-Ароги“ в Солун определяме качеството като: „предоставяне на постоянно подобряващи се здравни услуги, способни да удовлетворят нуждите и очакванията на пациентите и нашите партньори“.

Политика за качество

Ние вярваме в предоставянето на качествени услуги в сферата на здравеопазването и отстояваме следните стойности:

 • Осигуряване на безопасността на пациента
 • Задоволяване на нуждите на пациента и удовлетворяване на неговите очаквания
 • Уважение към пациента, неговото достойнство и неприкосновеността на личния му живот
 • Холистично лечение на пациента и индивидуални грижи за него
 • Незабавно и бързо обслужване на пациента и партньорите на „Ароги“
 • Човеколюбие и приятелска среда
 • Обучение в областта на технологиите и стремеж към високи постижения
 • Сплотяване на персонала и подобряване на екипната ефективност
 • Научна квалификация и специализация на персонала
 • Съсредоточаване върху служителите
 • Непрекъснато обучение на персонала на „Ароги“

Цели:

 • Намаляване на времето за чакане
 • Непрекъснато обучение на служителите
 • Непрекъснато развитие на персонала
 • Непрекъсната модернизация на оборудването на „Ароги“
 • Уважение и прилагане на законодателството, валидно за „Ароги“
 • Осигуряване на необходимите ресурси за поддържане и подобряване на ефективността на Системата за качество
 • Изграждане на дълготрайни връзки на доверие с пациентите и нашите партньори

Дружеството разчита на активното участие на персонала в прилагането, разработването и документирането на всички процеси, предвидени от Системата за качество.

Политика за информационна сигурност

„Евромедика-Ароги“ в Солун прилага системи за управление на информационната сигурност/управление на личните данни и се ангажира да:

 • Удовлетворява пациентите и техните придружители чрез предоставяне на висококачествени услуги в съответствие с техните изисквания.
 • Осигурява конфиденциалност, цялостност и достъпност на информацията, която се обработва, предава или поддържа електронно или физически от персонала и информационните системи на Дружеството.
 • Осигури навременна и бърза идентификация и реакция при извънредни ситуации, свързани с нарушаване (или подозрение за нарушаване) на сигурността на информацията на дружеството.
 • Защитава инвестициите на дружеството в информационни и комуникационни технологии.
 • Спазва изискванията на гръцкото и европейско законодателства в областта на управлението на личните данни, конфиденциалността, авторското право и др.
 • Непрекъснато да подобрява Системата за управление на информационната сигурност/ личните данни, нейната ефективност при осигуряване на целостта, конфиденциалността и наличността на информацията в полза на самото предприятие, неговите служители, клиенти и партньори.
>