Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη-1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Το Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης, ως ποιότητα ορίζει «την παροχή υπηρεσιών υγείας που βελτιώνονται συνεχώς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και των συνεργατών της».

Πολιτική Ποιότητας

Η EUROMEDICA Α.Ε., (υποκαταστήματα και θυγατρικές) θέτει ως βασική της αρχή την Ασφάλεια και την Ικανοποίηση των ασθενών της μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων στόχων και προδιαγραφών ποιότητας.

Ανταποκρινόμενη στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών στο χώρο της υγείας η EUROMEDICA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, εναρμονισμένο με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 15224:2017 και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες των μονάδων της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κλινικής διακινδύνευσης, για την

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η Διοίκηση της EUROMEDICA έχει αναλάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις για τη(ν):

  • Συνεχή βελτίωση του Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι και να βελτιώνονται οι επιδόσεις του οργανισμού.
  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας.
  • Διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων στον ιατρικό εξοπλισμό, στις υποδομές και στο Ανθρώπινο Δυναμικό με σκοπό την ικανοποίηση των στόχων Ποιότητας για την Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο.
  • Υποστήριξη των Διευθυντικών Στελεχών στους τομείς ευθύνης τους και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας.
  • Εστίαση στην ικανοποίηση των ασθενών μέσω της ανάλυσης των απειλών και ευκαιριών που δύναται να επηρεάσουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού.
  • Τήρηση των ηθικών αξιών και δεοντολογίας στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών.
  • Εφαρμογή των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων.
  • Έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών.
>