Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

ФИЗИОТЕРАПИЯ

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Пожалуйста, заполните данную форму имысвяжемсясВами в ближайшее время.

Κέντρο Αποκατάστασης Euromedica Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Отделение физиотерапии в центре Euromedica «Ароги» укомплектовано высококлассными специалистами и оснащено самыми современными технологиями. Последние включают роботизированную систему LOKOMAT, ортопедический тренажер для обучения ходьбе, который управляется в цифровом формате с помощью компьютера и помогает пациентам минимизировать период их реабилитации.

Целью социальной службы

является профилактика, терапия,

и улучшение социальных условий пациентов и информирование их о преимуществах страховых фондов, пенсий по инвалидности, оборудования и пособий.

Κέντρο Αποκατάστασης Αρωγή Θεσσαλονίκη φυσικοθεραπεία

Благодаря системному подходу и постоянному мониторингу команда физиотерапевтов центра Euromedica «Ароги»

оптимизирует функциональную активность организма, предотвращает риски и улучшает качество жизни.

>